U bepaalt, wij geven richting
 
 

Klokkenluidersregeling


Indien u constateert dat medewerkers van Duit Accountants & Adviseurs zich schuldig maken aan ernstige overtredingen, dan kunt u daarvan melding maken bij Auxilium Adviesgroep te Leusden. Hieronder vindt u de te volgen procedure voor de klokkenluidersregeling en wanneer de klokkenluidersregeling van toepassing is.

De klokkenluidersregeling van Duit Accountants & Adviseurs heeft betrekking op de volgende situaties:

  • handelingen die leiden tot strafbare feiten door Duit Accountants & Adviseurs;
  • alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Duit Accountants & Adviseurs;
  • (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie door Duit Accountants & Adviseurs;
  • alle andere situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van situaties zoals genoemd onder de reikwijdte van de klachtenregeling van Duit Accountants & Adviseurs, kan eveneens gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

De te volgen procedure is als volgt:

  • Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon, Auxilium Adviesgroep. Een melding kan schriftelijk, per telefoon (+31 33 4337217) of e-mail naar: info@auxiliumadviesgroep.nl.
  • De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week per e-mail aan de melder, indien de melder dit mogelijk maakt door bij de melding een (e-mail)adres te vermelden waaraan de vertrouwenspersoon zijn correspondentie kan richten.
  • De vertrouwenspersoon informeert de melder daarbij tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt in principe maximaal vier weken na de ontvangst van de melding.
  • De vertrouwenspersoon beoordeelt direct na ontvangst van de klacht welke personen binnen de organisatie betrokken moeten worden bij de afhandeling van de klacht. Indien er sprake is van (vermeende) strafbare feiten, dan informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de eigenaar van Duit Accountants & Adviseurs. Indien er sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving dan treedt de vertrouwenspersoon onmiddellijk in overleg met de eigenaar van Duit Accountants & Adviseurs.
  • Bij het informeren van en het overleggen met de eigenaar van Duit Accountants & Adviseurs wordt de bron niet bekend gemaakt.
  • De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken per e-mail over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon schriftelijk c.q. per e-mail ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

 

Uw melding zal met de uiterste zorgvuldigheid worden behandeld!